fbpx

Responsable del Tractament: ESCOLA WALDORF LA FONT

CIF: F-66364902

Adreça postal: Ronda Francesc Camprodon, 2 (edifici del Seminari) – 08500 Vic

Telèfon: 695 788 133

Correu electrònic: info@waldorflafont.org

 

El Responsable del Tractament, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes , endavant RGPD, l’informa que el tractament de les seves dades serà única i exclusivament poder dur a terme la informació per vostè sol·licitada i sense la qual no és possible.

 

Aquesta informació serà utilitzada només pel personal autoritzat de l’escola.

 

Les dades que han sigut facilitades en cap cas seran transferides a un tercer país o organització internacional.

 

Les dades proporcionades seran conservades mentre sigui vigent la relació que vincula a ambdues parts.

 

Vostè és el responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens lliura i té la facultat d’exercir els drets accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d’oposició de les seves dades d’acord allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades. Per a exercir-los, haurà de dirigir-se per escrit al Responsable de Tractament be a través de carta o de correu electrònic info@waldorflafont.org en qualsevol cas s’haurà d’adjuntar una fotocòpia del seu document nacional d’identificació o bé equivalent.

 

A més si vostè vol rebre informació sobre activitats que realitzem a l’Escola Waldorf La Font i que creiem que poden ser del seu interès cal que ens doni el consentiment, marcant la casella de “consenteixo”.

 

Pot retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. Per a exercir-lo, haurà de dirigir-se igualment per  escrit bé a través de carta a la direcció postal indicada del Responsable de Tractament o a través del correu electrònic info@waldorflafont.org, en qualsevol cas s’haurà d’adjuntar una fotocòpia del seu document nacional d’identificació o bé equivalent.