HISTÒRIA

La pedagogia Waldorf,  reconeguda per la UNESCO, va néixer de la mà del filòsof i pedagog Rudolf Steiner (1861 – 1925). Pren el nom de la primera escola que es va fundar l’any 1919 pels treballadors de la fàbrica Waldorf Astoria de Stuttgart (Alemanya) que, després de veure la destrucció que havia ocasionat a la zona la 1a Guerra Mundial, tenia la voluntat de crear éssers humans lliures.

En l’actualitat hi ha una tendència creixent per aquest tipus d’ensenyament donat el gran pes que atribueix a la creativitat i al desenvolupament del pensament lliure, capacitats molt necessàries en un futur cada cop més dominat per les tecnologies.

A dia d’avui, aquesta pedagogia compta amb més de 1.000 escoles arreu del món, 10 de les quals es troben a Catalunya.

Una pedagogia en creixement constant

LA PEDAGOGIA

Les escoles Waldorf aposten per un ritme d’aprenentatge saludable dels ensenyaments curriculars.

Així mateix, treballen per desenvolupar altres capacitats com la creativitat, el pensament crític, la motivació, la perseverança, la curiositat, el civisme, l’empatia i la cooperació.

Diferencien 3 etapes evolutives principals, també anomenades septenis: 0-7 anys, 7-14 anys i 14-18 anys. A cadascuna d’elles es transmet el coneixement de la forma que es troba més en consonància amb la receptivitat de l’alumne segons la seva maduresa. En aquest sentit, es treballa de manera que l’alumne exerciti 3 funcions cabdals per l’adquisició dels aprenentatges:

  • les capacitats intel·lectuals (pensar)
  • les artístiques i emocionals (sentir)
  • les habilitats pràctiques que impliquen voluntat (fer)

A primària, l’ensenyament es realitza per períodes d’unes 4-5 setmanes a través de la “classe principal”, que té una durada de 2 hores diàries en la qual es treballa en profunditat i de forma transversal la temàtica que pertoqui, ja sigui matemàtiques, llengua, ciències… . Les altres assignatures com llengua estrangera, música, art, … tenen lloc durant tot el curs i dónen suport als aprenentatges del període.

Els llibres de text no estan presents a les aules de les escoles Waldorf. Els mestres es recolzen en recursos artesanals, artístics i creatius, i són els alumnes els que prenen nota dels aprenentatges que adquireixen en els quaderns que ells mateixos van creant.

Les humanitats, s’introdueixen inicialment a partir de senzilles històries i faules, fins a arribar a narracions més complexes sobre la història de l’art i de les diferents civilitzacions als cursos més avançats de primària.

Les ciències s’ensenyen de forma experimental, treballant l’observació i la realització d’hipòtesis, per tal que els mateixos alumnes extreguin la conclusió final a partir del debat generat en el grup-classe.

I finalment l’art, un element transversal i de cabdal importància en aquesta pedagogia. A través de la creació artística (manualitats, música, teatre, aquarel·la, fang, fusta, pedra, …), els alumnes s’impliquen emocionalment en els seus aprenentatges. Al mateix temps desenvolupen la sensibilitat, la imaginació, la creativitat, la motivació, l’autocontrol, la perseverança, la curiositat i la claredat de pensament, capacitats que els ajudaran tant en la vida acadèmica com personal.