Educació primària (6-12 anys)

Pensament crític

Iniciativa

Recerca

Observació

Anàlisi

Enfocament

Perseverança

Confiança

Voluntat

Agilitat mental

Autodisciplina

Responsabilitat

Organització

Cooperació

Socialització

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A l’etapa de Primària, l’ensenyament de les matèries troncals es realitza per períodes de tres a quatre setmanes.

Es dóna gran importància a l’aprenentatge cooperatiu, a través del qual l’alumne esdevé el protagonista en la construcció del seu propi coneixement i desenvolupa habilitats de comunicació i pensament, cultivant alhora la cultura de l’ajuda i el suport mutus.

El treball es focalitza en el desig de saber, que es canalitza formulant preguntes i hipòtesis. La presa de decisions i l’elaboració col·lectiva del resultat formen part d’aquesta forma de treballar, que incentiva processos d’investigació com cercar, seleccionar i interpretar informació a través de fonts diverses, formular nous dubtes i noves preguntes i establir relacions amb altres problemes.

L’avaluació no es realitza a través d’exàmens, sinó de l’observació continuada dels alumnes per part de tot el claustre de mestres.